Започва прилагането на Общия регламент за защита на данните

  • От днес, 25 май 2018 г. в Европейския съюз започва прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).
  • На 6 април 2016 г. ЕС постигна съгласие за осъществяването на голяма реформа в областта на защитата на данните, като прие пакета за реформа на защитата на данните, включващ Общия регламент за защитата на данните, който заменя двадесет годишната Директива 95/46/ЕО („Директива за защита на данните”) и Директивата за полицейското сътрудничество.
  • От 25 май 2018 Общият регламент за защита на данните започва да се прилага пряко, две години след неговото приемане и влизането му в сила. Като осигурява единен набор от правила, пряко приложими в държавите членки на ЕС, той ще гарантира свободното движение на лични данни между тези държави и ще укрепи доверието и сигурността на потребителите, два абсолютно необходими елемента за създаването на истински цифров единен пазар. По този начин регламентът ще открие нови възможности за бизнеса и предприятията, особено за по-малките от тях.
  • През последните две години всички заинтересовани страни − от националните администрации и националните органи по защита на данните до администраторите на данни и обработващите лични данни, участваха в редица дейности, за да се гарантира, че значението и мащабът на промените, въведени с новата рамка за защита на данните, са добре разбрани и всички участници са готови за нейното прилагане.
  • Новият регламент предвижда единен набор от правила, които ще се прилагат пряко във всички държави членки. Едновременно с това, държавите членки трябва на национално ниво да предприемат законодателни мерки в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.
  • Новата правна рамка е възможност за ЕС да се превърне в световен лидер в тази област. В условията на бързоразвиваща се цифрова икономика, Европейският съюз, неговите граждани и предприятия, трябва да разполагат с всичко необходимо, за да извлекат ползите и да разбират потенциалните последици от икономиката, основана на данни. Предприятията, особено по-малките, ще могат да се възползват от благоприятен за иновациите единен набор от правила, да го използват като свое конкурентно предимство и да въведат ред в собствените си дела по отношение на личните данни с цел спечелване доверието на потребителите. Гражданите ще могат да се възползват от по-добра защита на личните им данни и да придобият по-добър контрол върху начина, по който дружествата боравят с тях.
  • Успешното прилагане на регламента изисква сътрудничество между всички участници в областта на защитата на личните данни. Ползите и възможностите, които предлагат новите правила, не се познават навсякъде в еднаква степен. Необходимо е да се повиши осведомеността и да се подпомогнат усилията, които полагат малките и средни предприятия, за да спазят изискванията.
  • От май 2018 г. нататък Европейската комисия ще следи как държавите членки прилагат новите правила и ще предприема съответни действия. Една година след влизането в сила на регламента (т.е. през 2019 г.) Европейската комисия ще обобщи натрупания в прилагането на регламента опит. Направените констатации ще бъдат включени в доклад за оценка и преглед на регламента, който Европейската комисия трябва да представи до май 2020 г.

Виж източник


Запитай тук