Актуални новини

  • 16.04.2019
   ВАЖНО! Нерегламентирани обучения в областта на защитата на личните данни

   Във връзка с постъпилите множество запитвания относно обучения в сферата на защита на личните данни, предлагани от редица организации, включително под формата на сертификационни обучителни курсове, Комисията за защита на личните данни информира, че не е оторизирала нито една организация или обучителен център да провежда обучения в областта на защитата на личните данни от нейно ;

   Виж повече
   Сподели
  • 12.10.2018
   Twitter с първо разследване за нарушения по GDPR

   Регулаторът в Ирландия е започнал да разследва Twitter във връзка със съмнения, че пристъпва правилата за неприкосновеност на личния живот, заложени в Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). Поводът е, че компанията е отказала да даде подробности за това каква информация за потребителите събира, когато те кликнат върху линк в някой туит.  


   Когато човек пусне връ;

   Виж повече
   Сподели
  • 23.07.2018
   Комисията за личните данни ще може да влиза в медии и да претърсва компютрите им
   • Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) ще може да извършва проверки в медии с право да влиза във всички помещения на редакцията и на достъп до всеки компютър и друго техническо средство за предаване на данни, както и право да изисква достъп до всички данни и до цялата информация, с едно-единствено изключение – няма да има право да ;
   Виж повече
   Сподели
  • 03.07.2018
   Google превърна стотици фирми в нарушители на GDPR
   • Стотици фирми се оказваха нарушители на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) заради спорни действия от страна на интернет гиганта Google. За това алармираха представители на рекламния бизнес, пише Reuters.
   • Казусът се заплита след решението на Google да отложи влизането си в консорциум от компани;
   Виж повече
   Сподели
  • 28.05.2018
   Фирмите не обърнаха внимание на GDPR и затова не са готови
   • Според него Комисията е направила достатъчно да информира бизнеса за новия европейски регламент
   • Българските фирми не са готови да работят в съответствие с новия Европейски регламент за защита на личните данни (GDPR). Причината е, че въпреки не малкото разяснения от страна на Комисията за защита на личните да;
   Виж повече
   Сподели
  • 25.05.2018
   Как GDPR ще се отрази на работата на лечебните заведения
   • Едва ли някой читател е пропуснал новината, че от 25 май тази година влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 от 27.04.2016 г., по-известен като General Data Protection Regulation (GDPR). Комисията за личните данни публикува на страницата си 10 практически стъпки за прилагане на регламента, но до този момент няма указания към отделните сектори по;
   Виж повече
   Сподели
  • 25.05.2018
   Приети са нови правила за обработване на лични данни от европейските институции
   • На 23 май 2018 г., представители на Съвета на ЕС и Европейския Парламент се споразумяха за нов Регламент относно боравенето с лични данни на ниво Европейски институции и от други органи на ЕС. Новите правила са съобразени с Общия регламент за защита на данните (GDPR), който се прилага от 25 май 2018 г.
   • ;
   Виж повече
   Сподели
  • 25.05.2018
   КЗЛД получи още едно признание за усилията и работата си в защита правата на физическите лица
   • С Общия регламент за защита на личните данни (GDPR), който започва да се прилага от 25 май 2018 г. се създава Европейски комитет за защита на личните данни (EDPB). Комитетът е орган на ЕС и притежава правосубектност. Съставен е от ръководителя на всеки орган за защита на данните и на Европейския надзорен орган по защита на данни;
   Виж повече
   Сподели
  • 25.05.2018
   Започва прилагането на Общия регламент за защита на данните
   • От днес, 25 май 2018 г. в Европейския съюз започва прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).;
   Виж повече
   Сподели
  • 07.04.2018
   Подаване на жалби
   • ВАЖНО! За да подадете по електронен път жалба до КЗЛД (чрез сайта или на електронната поща на КЗЛД), жалбата трябва да бъде оформена като електронен документ, подписан с електронен подпис (моля, вижте указанията, дадени по-долу). КЗЛД не разглежда жалби, сканирани и подадени чрез сайта или на електронната;
   Виж повече
   Сподели
  • 07.04.2018
   Правителството одобри промени в Закона за защита на личните данни, които изменения синхронизират българското законодателство с европейския Общ регламент за защита на личните данни (GDPR).
   • Новият европейски регламент задава новата правна рамка на ЕС в областта на защитата на личните данни. На практика тази правна рамка установява:
    • общ режим за защитата на физическите лица във връзка с обработ;
   Виж повече
   Сподели
  • 07.04.2018
   Практически насоки на КЗЛД в кои случаи не е необходимо съгласие за обработване на лични данни
   • Обработването на лични данни от администратори на лични данни, както в публичната, така и в частната сфера е законосъобразно, ако е налице някое от правните основания, изчерпателно изброени в чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните, ОРЗД, GDPR):
   • a) ;
   Виж повече
   Сподели
  • 07.04.2018
   КЗЛД изрази становище относно обработването на лични данни от Прокуратурата на Република България при публикуване на прессъобщения и предоставяне на информация за журналистически цели
   • На 22 юни 2018 г. КЗЛД прие становище в отговор на постъпило запитване от Главния прокурор на Република България, относно приложението на Регламент (ЕС) 2016/679 при публикуване на прессъобщения и предоставяне на информация за журналистически цели от Прокуратурата на Република България.
   • В своето ;
   Виж повече
   Сподели


  Запитай тук