GDPR физически лица

  •      Ние предлагаме услугата да представляваме физически лица и тяхната неприкосновеност на личните данни според Регламент (ЕС) 2016/679 пред дружества, държавни органи, съдилища и административни органи в Република България, както и други видове административни и държавни органи и/или организации.
        В този смисъл, нашият екип от юристи изготвя необходимите документи (искания за информация, молби за заличаване на данни, заявления, искови молби и др.), подава ги пред надлежните органи, следи движението на преписките и води искови процеси с максимална ефективност, при защитата на правата на физическите лица и техните лични данни.
  • Представляване на физически лица

   1. Изготвяне на документи
   2. Следене движението на преписката
   3. Защита пред съд или пред друг орган

  Права на субектите по Регламент (ЕС) 2016/679:  Запитай тук