GDPR юридически лица

  • Изготвяне на пълна документация на дружеството по Регламент (EC) 2016 /679:

     С оглед дейността на дружеството и с изискванията на ЕС по регламента се съставят документи, спазващи принципите и духа на Регламент (ЕС) 2016/679, чрез които се гарантира защитата и правилното обработване на личните данни на физическите лица, както и опазването на Дружеството от злоупотреби и недобросъвестни действия срещу него.
  • Изготвяне на конкретни препоръки към дружеството:

     C оглед правилното прилагане на регламента : след запознаването с дейността на дружеството и създаването на пълната документация от юридическа гледна точка, се издават препоръки за правилното обработване, съхранение, изтриване и защита на личните данни, посредством технически съвети – нужда от актуализиране на компютърната мрежа, софтуеърна защита, физическа защита на базата данни (досиета, договори и т.н.).
  • Договор за абонамент и DPO (Data Protection Officer) с Дейта Корп ООД :

     Ние предлагаме и услуга, на базата на договор за годишен абонамент, с която се задължаваме да следим за правилното изпълнение на Регламент (ЕС) 2016/679 от дружеството и през времето на договора да актуализираме документацията, даваме насоки и съвети, да предоставим длъжностно лице по защита на данните по раздел 4, чл. 37 и следващите от регламента и чл. 69 и следващите от ЗЗЛД, да бъдем първата защитна линия в борбата с неправилното използване и разпространение на лични данни на физически лица.  Запитай тук